قسمت سوم – ده روز در طبیعت زیبای گرجستان – سفر با موتور سیکلت

پسر اسرائیلی شب آخر [...]