قسمت سوم – ده روز در طبیعت زیبای گرجستان

پسر اسرائیلی شب آخر [...]