قسمت اول – خوش آمد گویی بزرگ!

وارد شدن به خاک آذربایجان برای ما یکم فرق [...]