قسمت چهارم – در راه مزرعه گل

از باکو خدا حافظی کردیم و راهی شمال آذربایجان [...]