قسمت دوم – ورود به باکو

بعد از اون داستان کذایی با پلیس ، راهمون [...]