قسمت هشتم – خداحافظی با استانبول

شب آخر با بهره آشنا شدیم، چین زندگی میکرد [...]