موتوتوریست

تازه رسیده بودیم لب مرز ترکیه، ندا رفت عوارض خروجی رو پرداخت کنه و من هم با یه موتور سوار ایتالیایی گرم صحبت شدم، چند دقیقه بعد ندا برگشت و این دفعه نوبت من بود که برم کارهای خروج مخمل(اسم موتورمونه) رو انجام بدم.
اول رفتم قسمت اداری یه فرم پر کردم که می‌ خوام از مرز رد بشم، کابوتاژ ، بیمه و ترجمه گواهی نامه رو چک کردن و گفتن برو تا ارز یاب بیاد موتور رو نگاه کنه، رفتم حیاط ارزیاب رو پیدا کردم و اومد موتور رو نگاه کرد بعد از امضای برگه گفت بیجک خروج رو بگیر، بعد از گرفتن بیجک خروجی پاسپورتم رو چک کردن و گفتن بفرما داخل، باید بگم همه این کار ها در حدود بیست دقیقه انجام شد و هیچ هزینه ای هم نداشت.بین مرز ایران و ترکیه منتظر شدم یه استوار ایرانی اومد موتور رو بازرسی کرد (البته در حد نگاه کردن بود) بعدش درب دوم باز شد و رسما وارد خاک ترکیه شدیم، ندا هم که از گیت مسافرین وارد شده بود کمی دور تر منتظر من بود.
بعد از وارد شدن به خاک ترکیه، باید گواهی نامه ، بیمه و پاسپورت دوباره توسط پلیس ترکیه چک میشد، دو نفر جلوی من بودن.
پلیس ترکیه ای با لباسِ فرم منظم, قدِ کوتاه و سیبیل های چقماقی، بلند به فارسی گفت: کارت ماشین!
منم مدارک رو دادم، بعد از چک کردن همکارش رو صدا زد و به ترکی یه صحبت های کردند که من فقط کلمه ایکس ری رو متوجه شدم فهمیدم کامپیوتر موتور من رو معرفی کرده به واحد ایکس ری.
البته قبلا حامد دوستم تعریف کرده بود که در سفر به ارمنستان برای موتورش ایکس ری نوشته بودند و چه داستانی براش پیش اومده بود. یه پلیس جوان از باجه پلیس اومد بیرون و گفت دنالم بیا! با موتور دنبال ماشین پلیس حرکت کردم و رفتیم سالن ایکس ری، کامیونها رو‌ رد کردیم تا رسیدیم به سالن و بعد از کامیونی که داخل بود من رو فرستادن داخل، مخمل رو گذاشتم داخل سالن و مثل ام آر آی یه دستگاه بزرگ از رو‌ی مخمل رد شد، من و‌ندا هم منتظر بودیم تا جواب ایکس ری بیاد، پلیسی که باهاش رفته بودیم اومد سمت ما، با اشاره گفت : باکس های بغل رو باز کنید ، ما هم باز کردیم و وسایل رو ریختم بیرون، همه چیز رو نگاه کرد چند کلمه ترکی با دوستش صحبت کرد و گفت دنبال من بیایید، ما رو برد به همون گیتی که ازش وارد شده بودیم و با دست کانکس مامور اول رو نشون داد، تا من رسیدم موتور سوار ایتالیایی هم رسیده بود، یه آقای دیگه هم بود که ترکی بلد بود، گفتم لطفا به مامور پلیس بگید من کار ایکس ری رو انجام دادم، وقتی نوبتم رسید دوباره مدارکم رو گرفت و چک کرد، مدارک رو به سمتم گرفت و گفت: گویله گویله…

نویسنده : کورش علیزاده (موتوتوریست)